Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
4:02 CH | 25/07/2022

Kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-SLĐTBXH, ngày 13/7/2022 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh vàXã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

3:59 CH | 25/07/2022

Kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-SLĐTBXH, ngày 21/7/2022 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

3:18 CH | 12/07/2022

Kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-SLĐTBXH, ngày 11/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Xem nội dung Quyết định:
tại đây
Xem nội dung phụ lục đính kèm:
tại đây

3:12 CH | 12/07/2022

Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-SLĐTBXH, ngày 11/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Xem nội dung Quyết định:
tại đây
Xem nội dung phụ lục đính kèm:
tại đây

3:09 CH | 12/07/2022

Kèm theo Quyết định số 702/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15/4/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Xem nội dung Quyết định:
tại đây
Xem nội dung phụ lục đính kèm:
tại đây
 

3:06 CH | 12/07/2022

Kèm theo Quyết định số 652/QĐ-SLĐTBXH, ngày 13/4/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Xem nội dung Quyết định:
tại đây
Xem nội dung phụ lục đính kèm:
tại đây

2:57 CH | 12/07/2022

Kèm theo Quyết định số 38/QĐ-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Xem nội dung Quyết định: tại đây
Xem nội dung phụ lục đính kèm: tại đây

2:52 CH | 12/07/2022

 Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Xem nội dung Quyết định: tại đây

Xem nội dung phụ lục đính kèm: tại đây


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG