Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
9:14 CH | 14/09/2023

Kèm theo Công văn số 1944/SLĐTBXH-TEBĐGPCTNXH ngày 13/9/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đăng tải dự thảo Tờ trình, Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Xem nội dung Công văn số 1944/SLĐTBXH-TEBĐGPCTNXH: Tại đây
Xem 
nội dung Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tại đây 

Xem nội dung Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Tại đây

9:05 CH | 24/07/2023

Quyết định số 1996/QĐ-SLĐTBXH, ngày 24/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 (lớp 2).
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

10:29 CH | 04/04/2023

Quyết định số 696/QĐ-SLĐTBXH, ngày 04/4/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện in Tờ gấp tuyên truyền trong Tháng hành động vì trẻ em, cấp về cơ sở năm 2023.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG