Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

UBND TỈNH KON TUM

 SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

––––––––––

Số: 776/QĐ-SLĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––
    Kon Tum, ngày 29 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ công tác của

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội

––––––––––

 GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh KonTum;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;

Căn cứ nội dung cuộc họp Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 28/10/2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, như sau:

1. Đồng chí A  Kang - Giám đốc Sở.

- Chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tổ chức - cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng; kế hoạch - Tài chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.

- Theo dõi và phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Sa Thầy, Ia H'Drai.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của Sở; Người phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí của Sở; Phụ trách công nghệ thông tin của Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo quy định (Có Phụ lục kèm theo).

2. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở.

- Thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. Giúp đồng chí Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo trợ xã hội; chương trình MTQG giảm nghèo; Lao động, việc làm, xuất khẩu lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Dạy nghề.

- Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Dạy nghề; Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Tổ trưởng Tổ 04 của Sở.

- Theo dõi, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô.  

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (Có Phụ lục kèm theo).

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Tính - Phó Giám đốc Sở.

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị, lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

- Phụ trách lĩnh vực công tác cải cách hành chính; Công tác tổng hợp, hành chính; Pháp chế; Người có công; Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Đại diện chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015 của Sở.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo hợp phần Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong dự án phát triển trẻ thơ toàn diện; Dự án bảo vệ trẻ em Plan - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Phòng Người có công; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

 - Theo dõi, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Đắk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các đồng chí lãnh đạo Sở chủ động chỉ đạo, xử lý công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, địa bàn công tác được phân công phụ trách. Kịp thời báo cáo, đề xuất đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các ngành, địa phương để tập thể lãnh đạo Sở xem xét, thống nhất trước khi Giám đốc Sở quyết định xử lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 352/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (B/c);

- UBND tỉnh (B/c);

- Bộ LĐTBXH (B/c); 

- Đ/c Trần Thị Nga -PCT UBND tỉnh (thay b/cáo);

- Các Sở, ban, ngành liên quan (biết);

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP (biết);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (biết);

- Các đơn vị dạy nghề (biết);

- Lãnh đạo Sở (t/h);                              

- Lưu: VT-VP- 50                        

 DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH CÓ LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-SLĐTBXH, ngày 29/10/2020

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum)

 

TT

TÊN TỔ CHỨC

GHI CHÚ

I

Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở

 

 

1

BCĐ Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2016-2020 (QĐ 591/QĐ-UBND ngày 09/11/2016)    

Phó Ban TT

 2

BCĐ triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 23/4/2014)

Phó Ban TT

3

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum (Quyết định số 415/QĐ-CT ngày 08/12/2009)

Phó Ban TT

4

Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum

Phó Ban TT

5

BCĐ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh KT (QĐ số 269/QĐ-CT, ngày 22/5/2007)

Phó Ban

6

BCĐ 1237 về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (QĐ số 183/QĐ-UBND, ngày 26/3/2014)

Phó Ban

7

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Kon Tum (Quyết định số 947/QĐ-UBND, ngày 19/9/2014)

Phó Ban

8

Hội đồng phát triển Nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 (QĐ số 307/QĐ-UB ngày 02/5/2013)

Phó chủ tịch

9

Hội đồng điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Chủ tịch

10

BCĐ thực hiện dự án Kon Tum – LHQ

Thành viên

11

BCĐ Hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum (Quyết định số 453/QĐ-UBND, ngày 03/9/2014)

Thành viên

12

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Kon Tum

Uỷ viên

13

BCĐ về nhân quyền tỉnh Kon Tum (QĐ số 103/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015)

Thành viên

14

Hội đồng tuyển sinh xét cử tuyển đào tạo bác sỹ đa khoa, học viên quốc phòng

Uỷ viên

15

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019)

Thành viên

16

Thành viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2020

Thành viên

17

BCĐ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum

Thành viên

18

BCĐ Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2016-2020 (QĐ 591/QĐ-UBND ngày 09/11/2016)    

Ủy viên thường trực

19

BCĐ Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh KT giai đoạn 2013-2020 (QĐ số 442-QĐ/UBND, ngày 20/6/2013)

Phó ban TT

20

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh KT (QĐ 43-QĐ/UBND, ngày 27/01/2015)

Phó ban TT

21

Hội đồng phổ biến GDPL tỉnh (QĐ 1649/QĐ-UBND ngày 13/5/2020)

Ủy viên

II

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở

 

1

Ban vận động " Ngày vì người nghèo"

Thành viên

2

Ban điều hành bếp ăn từ thiện tại Bệnh viên đa khoa tỉnh

Thành viên

3

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh KT (QĐ số 43-QĐ/UBND, ngày 27/01/2015)

Ủy viên

4

BCĐ Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Thành viên

5

BCĐ thực hiện Quyết định số 1952/QĐ-TTg

Thành viên

6

BCĐ phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum.

Thành viên

7

BCĐ thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (QĐ số 40/QĐ-UBND, ngày 12/01/2011)

Phó ban TT

8

BCĐ phát triển cao su tiểu điền và cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum

Thành viên

9

BCH Hội Nông dân tỉnh

Thành viên

10

BCH Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum, khóa II

Ủy viên

11

Ban cứu trợ tỉnh Kon Tum

Thành viên

12

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum (QĐ số 544/QĐ-UBND, ngày 16/6/2011)

Ủy viên

13

Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2020”

Thành viên

14

Ban điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2020

Phó ban

15

BCĐ ĐA “Hòa nhập NKT trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại TP KT”

Thành viên

16

Thành viên Hội người cao tuổi

Thành viên

17

Ban vận động tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ tỉnh KT (QĐ số 04/QĐ-MTTQ-BTT)

Phó ban

18

Hội Bảo trợ NKT & TMC tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch

19

BCĐ các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng. (QĐ 944/QĐ-UBND ngày 21/9/2019)

Thành viên

20

BCĐ Chương trình MTQG tỉnh KT (QĐ số 185/QĐ-UBND, ngày 27/3/2014)

Thành viên

21

BCĐ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thành viên

22

Hội đồng phụ trách đội TNXP HCM tỉnh (QĐ 50-QĐ/TĐTN ngày 26/01/2018)

Phó Chủ tịch

23

BCĐ Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2016-2020 (QĐ 591/QĐ-UBND ngày 09/11/2016)    

Ủy viên

24

Ban vận động tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ tỉnh KT (QĐ số 08/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/8/2019)

Phó ban

25

Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum

Thành viên TT

26

BCĐ thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy

Thành viên

27

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh

Thành viên

28

Ban đổi mới, quản lý doanh nghiệp tỉnh KT (QĐ số 103/QĐ-UBND, ngày 27/01/2014)

Thành viên

29

BĐH Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2009- 2015 tỉnh KT” (QĐ số 333/QĐ-UBND ngày 11/4/2014)

Thành viên

30

Ban chỉ đạo Đề án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai. (QĐ 775/QĐ-TU ngày 29/11/2019 của BTV TU)

Thành viên

31

BCĐ cổ phần hóa Doanh nghiệp

Thành viên

32

Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân (QĐ số 142/QĐ-UBND ngày 21/3/2016)

Thành viên

33

BCĐ triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum (QĐ số 371/QĐ-UBND, ngày 23/4/2014)

Thành viên

34

Ban thường trực phối hợp liên ngành giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Lao động – TB&XH.

Phó ban

35

BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum

Thành viên

36

BCĐ phát triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh

Thành viên

37

Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thành viên

38

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh (QĐ số 169/QĐ-BCĐ ngày 26/11/2019) 

Tổ viên

III

Đồng chí Nguyễn Thanh Tính - Phó Giám đốc Sở

 

1

Hội đồng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong.

Thành viên

2

Hội đồng xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020 (QĐ số 139-QĐ/SYT, ngày 16/4/2015)

Thành viên

3

BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH (QĐ số 794-QĐ/UBND, ngày18/10/2013)

Ủy viên

4

BCĐ Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh KT giai đoạn 2013-2020 (QĐ số 442-QĐ/UBND, ngày 20/6/2013)

Phó ban

5

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum (QĐ số 415/QĐ-CT, ngày 08/12/2009)

Thành viên

6

BCĐ Thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh KT

(QĐ số 306/QĐ-UBND ngày 04/4/2014)

Thành viên

7

BCĐ Phòng chống HIV/AIDS và mại dâm tỉnh

Thành viên

 

HoChiMinh
Tạp chí CS