Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

UBND TỈNH KON TUM

 SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH

Số: 70/TB-SLĐTBXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 05 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Lãnh đạo Sở

––––––––––

            Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh KonTum;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/3/2014 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;

Căn cứ nội dung cuộc họp Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 04/7/2016, thống nhất phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở như sau:

1. Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở.

- Chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tổ chức - cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; công tác tổng hợp, hành chính; pháp chế; kế hoạch - Tài chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Người phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí của Sở.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.

- Theo dõi và phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Sa Thầy, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ia HDrai.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo quy định (Có danh sách kèm theo).

2. Đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Giám đốc Sở.

- Giúp đồng chí Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Lao động, việc làm, xuất khẩu lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Dạy nghề.

- Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

- Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của Sở; Tổ trưởng Tổ 04 của Sở; Trưởng Ban ISO 9001:2008 của Sở; Phụ trách công nghệ thông tin của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Dạy nghề; Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Theo dõi, phối hợp với UBND huyện, thành phố Kon Tum chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện KonPlông và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Kon Rẫy.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công (Có danh sách kèm theo).

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Sở.

- Giúp đồng chí Giám đốc chỉ đạo lĩnh vực công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em; lĩnh vực công tác Người có công; Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh; Bình đẳng giới; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo hợp phần Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong dự án Bạn hữu trẻ em; Dự án bảo vệ trẻ em Plan - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng Người có công.

- Theo dõi, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Đắk Hà, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đăk Tô.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (Có danh sách kèm theo).

4. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở.

- Giúp đồng chí Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo trợ xã hội; chương trình MTQG giảm nghèo; công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội.

- Theo dõi, chỉ đạo Dự án PRPP - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum.

- Theo dõi, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ngọc Hồi; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (Có danh sách kèm theo).

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội. Đối với việc tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn của tỉnh chưa thể hiện trong thông báo này thì thực hiện theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giám đốc Sở phân công theo lĩnh vực công tác được giao.

Thông báo này thay Thông báo số 89/TB-SLĐTBXH, ngày 04/9/2013 và Thông báo số 98/TB-SLĐTBXH, ngày 08/10/2014 của Sở Lao động – TB&XH về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thuận tiện trong phối hợp công tác./.

 

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (B/c);

- UBND tỉnh (B/c);

- Bộ LĐTBXH (B/c); 

- Đ/c Trần Thị Nga -PCT UBND tỉnh (thay b/cáo);

- Các Sở, ban, ngành liên quan (biết);

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP (biết);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (biết);

- Các đơn vị dạy nghề (biết);

- Lãnh đạo Sở (t/h);                              

- Lưu: VT-VP- 50(Nga).                        

 DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH CÓ LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA

(Ban hành kèm theo Thông báo số 70/TB-SLĐTBXH, ngày 05/7/2016

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum)

 

TT

TÊN TỔ CHỨC

GHI CHÚ

I

Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở

 

 

1

BCĐ Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác Giảm nghèo tỉnh KT đến năm 2015 (Quyết định số 419/QĐ-UBND, ngày 06/5/2014)

Phó Ban TT

 2

BCĐ triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 23/4/2014)

Phó Ban TT

3

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum (Quyết định số 415/QĐ-CT ngày 08/12/2009)

Phó Ban TT

4

BCĐ tổ chức và điều hành tuần lễ quốc gia về AT.VSLĐ – PCCN tỉnh KT (QĐ số 373/QĐ-UBND ngày 23/4/2014)

Phó Ban TT

5

BCĐ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh KT (QĐ số 269/QĐ-CT, ngày22/5/2007)

Phó Ban

6

BCĐ 1237 về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (QĐ số 183/QĐ-UBND, ngày 26/3/2014)

Phó Ban

7

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Kon Tum (Quyết định số 947/QĐ-UBND, ngày 19/9/2014)

Phó Ban

8

Hội đồng phát triển Nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 (QĐ số 307/QĐ-UB ngày 02/5/2013)

Phó chủ tịch

9

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Kon Tum

Phó chủ tịch

(Chính sách)

10

Hội đồng điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Chủ tịch

11

BCĐ thực hiện dự án Kon Tum – LHQ

Thành viên

12

BCĐ Hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum (Quyết định số 453/QĐ-UBND, ngày 03/9/2014)

Thành viên

13

Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum (QĐ số 632/QĐ-UBND, ngày 11/7/2012)

Uỷ viên

14

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Kon Tum

Uỷ viên

15

BCĐ về nhân quyền tỉnh Kon Tum (QĐ số 102/QĐ-UBND, ngày 27/01/2014)

Thành viên

16

Hội đồng tuyển sinh xét cử tuyển đào tạo bác sỹ đa khoa, học viên quốc phòng

Uỷ viên

17

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019)

Thành viên

18

Thành viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2020

Thành viên

19

BCĐ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum

Thành viên

20

BCĐ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh KT (QĐ số 616/QĐ-CT, ngày17/12/2013)

Thành viên

21

BCĐ Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh KT giai đoạn 2013-2020 (QĐ số 442-QĐ/UBND, ngày 20/6/2013)

Phó ban TT

22

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh KT (QĐ 43-QĐ/UBND, ngày 27/01/2015)

Phó ban TT

II

Đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Giám đốc Sở

 

1

BCĐ tổ chức và điều hành tuần lễ quốc gia về AT.VSLĐ–PCCN tỉnh KT (QĐ số 373/QĐ-UBND ngày 23/4/2014)

Thành viên TT

2

BCĐ thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy

Thành viên

3

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh

Thành viên

4

Ban đổi mới, quản lý doanh nghiệp tỉnh KT (QĐ số 103/QĐ-UBND, ngày 27/01/2014)

Thành viên

5

BĐH Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2009- 2015 tỉnh KT” (QĐ số 333/QĐ-UBND ngày 11/4/2014)

Thành viên

6

Ban chỉ đạo Đề án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai. KT (QĐ số 81-QĐ/TU, ngày 23/11/2015)

(Đ/c Đường Việt Hoàn – Tổ giúp việc)

Thành viên

7

BCĐ cổ phần hóa Doanh nghiệp

Thành viên

8

Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân (QĐ số 142/QĐ-UBND ngày 21/3/2016)

Thành viên

9

BCĐ triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(QĐ số 371/QĐ-UBND, ngày 23/4/2014)

Thành viên

10

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Thành viên

11

BCĐ sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh KT (QĐ số 152/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015)

Thành viên

12

BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum

Thành viên

13

HĐ phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh

Thành viên

14

BCĐ phát triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh

Thành viên

III

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Sở

 

1

Hội đồng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong.

Thành viên

2

Dự án Bạn hữu trẻ em.

Thành viên

3

Hội đồng xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020 (QĐ số 139-QĐ/SYT, ngày 16/4/2015)

Thành viên

4

Ban thường trực phối hợp liên ngành giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Lao động – TB&XH.

Phó ban

5

BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH (QĐ số 794-QĐ/UBND, ngày18/10/2013)

Ủy viên

6

BCĐ Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh KT giai đoạn 2013-2020 (QĐ số 442-QĐ/UBND, ngày 20/6/2013)

Phó ban

7

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum (QĐ số 415/QĐ-CT, ngày 08/12/2009)

Thành viên

IV

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở

 

1

Ban vận động " Ngày vì người nghèo"

Thành viên

2

Ban điều hành bếp ăn từ thiện tại Bệnh viên đa khoa tỉnh

Thành viên

3

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh KT (QĐ số 43-QĐ/UBND, ngày 27/01/2015)

Ủy viên

4

BCĐ Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Thành viên

5

BCĐ thực hiện Quyết định số 1952/QĐ-TTg

Thành viên

6

BCĐ Thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh KT

(QĐ số 306/QĐ-UBND ngày 04/4/2014)

Thành viên

7

BCĐ phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum.

Thành viên

8

BCĐ thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (QĐ số 40/QĐ-UBND, ngày 12/01/2011)

Phó trưởng ban TT

9

BCĐ Phòng chống HIV/AIDS và mại dâm tỉnh

Thành viên

10

BCĐ phát triển cao su tiểu điền và cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum

Thành viên

11

BCĐ Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác Giảm nghèo tỉnh KT đến năm 2015 (QĐ số 419/QĐ-UBND, ngày 06/5/2014)

Thành viên

12

BCH Hội Nông dân tỉnh

Thành viên

14

BCH Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum, khóa II

Ủy viên

15

Ban cứu trợ tỉnh Kon Tum

Thành viên

16

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum (QĐ số 544/QĐ-UBND, ngày 16/6/2011)

Ủy viên

17

Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2020”

Thành viên

18

Ban điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2020

Phó Trưởng ban

19

BCĐ ĐA “Hòa nhập NKT trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại TP KT”

Thành viên

20

Thành viên Hội người cao tuổi

Thành viên

21

Ban vận động tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ tỉnh KT (QĐ số 04/QĐ-MTTQ-BTT)

Phó Trưởng Ban

22

Hội Bảo trợ NKT & TMC tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch

23

BCH các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng.

Thành viên

24

BCĐ phòng, chống tội phạm tỉnh Kon Tum (QĐ số 1228/QĐ-UBND, ngày 27/12/2012)

Thành viên

25

BCĐ Chương trình MTQG tỉnh KT (QĐ số 185/QĐ-UBND, ngày 27/3/2014)

Thành viên

26

BCĐ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thành viên

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS