Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

UBND TỈNH KON TUM

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 
 

 

 

Số: 409/QĐ-SLĐTBXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 Kon Tum, ngày 31 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
––––––––––
 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh KonTum;
Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum;
Căn cứ nội dung cuộc họp Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27/5/2021;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, như sau:
1. Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở.
- Chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tổ chức - cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng; kế hoạch - tài chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Chủ tài khoản cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
- Theo dõi và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Sa Thầy, Ia H'Drai.
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở; Người phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí của Sở; Phụ trách công nghệ thông tin của Sở.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo quy định (có phụ lục kèm theo).
2. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở.
- Thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.
- Giúp đồng chí Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Lao động, việc làm, xuất khẩu lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Giáo dục nghề nghiệp; Trợ giúp xã hội và giảm nghèo.
- Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp; Phòng Trợ giúp xã hội và Giảm nghèo; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội.
- Tổ trưởng Tổ 04 của Sở.
- Theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô. 
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (có phụ lục kèm theo).
3. Đồng chí Nguyễn Thanh Tính - Phó Giám đốc Sở.
- Thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở ủy quyền.
- Giúp đồng chí Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: công tác cải cách hành chính, tổng hợp - hành chính, Pháp chế, giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác tổ chức cán bộ; Công tác Người có công, Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội.
- Đại diện chất lượng HTQLCL ISO 9001:2015 của Sở.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hợp phần Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong dự án phát triển trẻ thơ toàn diện.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Người có công, Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới - Phòng chống tệ nạn xã hội.
 - Theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Đắk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Các đồng chí lãnh đạo Sở chủ động chỉ đạo, xử lý công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, địa bàn công tác được phân công phụ trách. Kịp thời báo cáo, đề xuất đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các ngành, địa phương để tập thể lãnh đạo Sở xem xét, thống nhất trước khi Giám đốc Sở quyết định xử lý.
Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 776/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. Tỉnh ủy (B/c);

- UBND tỉnh (B/c);

- Bộ LĐTBXH (B/c);  

- Các Sở, ban, ngành liên quan;

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Các cơ sở GDNN;                               

- Lưu: VT, HCTH.                              

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

A Kang

 
 
PHỤ LỤC
Danh sách Ban chỉ đạo của tỉnh có lãnh đạo Sở tham gia
(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-SLTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2021
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

TÊN TỔ CHỨC

GHI CHÚ

I

Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở

 

 

1

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum          

Phó Ban TT

2

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum

Phó Ban TT

3

Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum

Phó Ban TT

4

Ban Chỉ đạo quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Kon Tum

Phó Ban

5

Ban Chỉ đạo 515 về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Phó Ban

6

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Kon Tum

Phó Ban

7

Hội đồng điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Chủ tịch

8

Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Kon Tum – LHQ

Thành viên

9

Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum

Thành viên

10

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Kon Tum

Uỷ viên

11

Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum

Thành viên

12

Hội đồng tuyển sinh xét cử tuyển đào tạo bác sỹ đa khoa, học viên quốc phòng

Uỷ viên

13

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Thành viên

14

Thành viên UBND tỉnh Kon Tum

Thành viên

15

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum

Thành viên

16

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Kon Tum

Phó ban TT

17

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum

Ủy viên

18

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phó ban

II

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở

 

1

Ban vận động "Ngày vì người nghèo"

Thành viên

2

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Kon Tum

Ủy viên

3

Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum

Thành viên

4

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

Ủy viên

5

Ban cứu trợ tỉnh Kon Tum

Thành viên

6

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum

Ủy viên

7

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

Thành viên

8

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch

9

Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng

Thành viên

10

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum

Thành viên

11

Ban Chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum

Thành viên TT

12

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy

Thành viên

13

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh

Thành viên

14

Ban Chỉ đạo Đề án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Thành viên

15

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp

Thành viên

16

Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân

Thành viên

17

Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum

Thành viên

18

Ban Chỉ đạo Phát triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh

Thành viên

19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum

Thành viên

20

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

Ủy viên

21

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

Ủy viên

22

Hội đồng thẩm định Sách Giáo khoa địa phương

Thành viên

III

Đồng chí Nguyễn Thanh Tính - Phó Giám đốc Sở

 

1

Hội đồng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong

Thành viên

2

Hội đồng xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

Thành viên

3

Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ủy viên

4

Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum

Phó ban

5

Ban Chỉ đạo Thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành viên

6

Ban Chỉ đạo Phòng chống HIV/AIDS và mại dâm tỉnh

Thành viên

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS