Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

Danh bạ điện thoại

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I Lãnh đạo Sở    
1 A Kang Giám đốc Sở 0988.857.943
2 Nguyễn Ngọc Ánh Phó giám đốc Sở 0905.100.316
3 Nguyễn Trung Thuận Phó giám đốc Sở 0974.327.979
II Văn phòng Sở   FAX:3862524
1 Nguyễn Thanh Tính Chánh văn phòng 0983.533.529
2 Lê Văn Thương Phó trưởng phòng 0935.854.268
3 Nguyễn Thị Thạo P.Chánh văn phòng 0934.967.567
4 Trần Văn Thịnh Chuyên viên 0919.330.801
5 Nguyễn Đức Thời Chuyên viên 0902.751.085
6 Thái Thị Mỹ Hạnh Văn thư 0376.892.223
7 Nguyễn Phương Linh Lái xe 0905.079.172
8 Nguyễn Xuân Thông Lái xe 0983.026.209
9 Trần Thị Thành Phục vụ 0901.923.699
10 Nguyễn Văn Ngọc Bảo vệ 0935.691.755
III Thanh tra Sở    
1 Nguyễn Văn Giỏi Chánh thanh tra 0913.433.433
2 Đặng Thanh Bình Phó Chánh thanh tra 0905.458.447
3 Nguyễn Thị Thái Bình Thanh tra viên 0988.255.043
4 Nguyễn Thị Thanh Bình Thanh tra viên 0985.929.985
IV Phòng Bảo trợ -Xã hội   FAX:38.628.86
1 Huỳnh Thị Kim Liên Trưởng phòng 0908.199.595
2 Hoàng Thị Kim Hân Phó trưởng phòng 0905.246.163
3 Bùi Thị Anh Vi Chuyên viên 0935.916.913
4 Vũ Ngọc Thụ Nhân viên 0962.446.479
5 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 0935.372.036
V Phòng Người có công   -
1 Phạm Châu Tuệ Trưởng phòng 0905.178.196
2 Nguyễn Thị Hạnh Trang Phó trưởng phòng 0935.367.575
3 Lê Văn Thảo Chuyên viên 0982.478.017
4 Lê Thị Thu Thanh Chuyên viên 0916.460.371
5 Huỳnh Thị Bích Hà Chuyên viên 0936.949.816
6 Hoàng Thị Hằng Quản trang 0335.431.627
7 Lê Văn Phúc Quản trang 034.6662.406
VI Phòng Kế hoạch-TC    -
1 Huỳnh Thị Mỹ Quý Trưởng phòng 0976.730.405
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng phòng 0986.954.277
3 Trần Thị Thùy Dung Kế toán 0987.449.408
4 Hoàng Thị Hồng Nhung Kế toán 0912.457.579
VII Phòng LĐTL – BHXH   FAX:3.864.222
1 Trần Thế Vũ Trưởng phòng 0905.141.017
2 Nguyễn Thị Kim Tiến P.Chánh văn phòng 0984.193.127
3 Đường Việt Hoàn Chuyên viên 0913.337.585
4 Thái Thị Phượng Chuyên viên 0906.504.101
VIII Phòng BVCS Trẻ em &BĐG   -
1 Nguyễn Văn Quyền Trưởng phòng 0979.707.499
2 Vũ Văn Đam Phó trưởng phòng 0909.558.477
3 Lý Trần Quốc Hương Chuyên viên 0983.893.771
4 Huỳnh Thị Bích Thảo Chuyên viên 0901.924.547
IX Phòng Dạy nghề   -
1 Lê Phúc Ánh Trưởng phòng 0914.045.228
2 Trương Thị Tâm Phó Trưởng phòng 0935.666.289
3 Lê Tấn Duy Nhân viên 0374.033.239
X Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội    
1 Trịnh Huy Đức Trưởng phòng 0914.102.470
2 Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên 0388.914.834

 

 

DANH SÁCH

TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

A

Sở Lao động - thương binh và Xã hội

I

Lãnh đạo Sở

 

 

1

A Kang

Giám đốc sở

akang.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thuận

Phó giám đốc sở

thuannt.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó giám đốc sở

anhnn.sld@kontum.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

 

1

Nguyễn Thanh Tính

Chánh văn phòng

tinhnt.sld@kontum.gov.vn

2

Lê Văn Thương

Phó Chánh Văn phòng

thuonglv.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thạo

Phó Chánh Văn phòng

thaont.sld@kontum.gov.vn

4

Thái Thị Mỹ Hạnh

Văn thư

hanhttm.sld@kontum.gov.vn

5

Trần Văn Thịnh

Chuyên viên

thinhtv.sld@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Đức Thời

Chuyên viên

thoind.sld@kontum.gov.vn

III

Phòng Bảo trợ xã hội

 

 

1

Huỳnh Thị Kim Liên

Trưởng phòng

lienhtk.sld@kontum.gov.vn

2

Hoàng Thị Kim Hân

Phó phòng

hanhtk.sld@kontum.gov.vn

3

Vũ Ngọc Thụ

Nhân viên

thuvn.sld@kontum.gov.vn

4

Bùi Thị Anh Vi

Chuyên viên

vibta.sld@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

huongnt.sld@kontum.gov.vn

IV

Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

 

 

1

Nguyễn Văn Quyền

Trưởng phòng

quyennv.sld@kontum.gov.vn

2

Vũ Văn Đam

Phó phòng

damvv.sld@kontum.gov.vn

3

Thao Thị Hà My

Chuyên viên

mytth.sld@kontum.gov.vn

4

Lý Trần Quốc Hương

Chuyên viên

huongltq.sld@kontum.gov.vn

5

Huỳnh Thị Bích Thảo

Chuyên viên

thaohtb.sld@kontum.gov.vn

V

Phòng Dạy nghề

 

 

1

Lê Phúc Ánh

Trưởng phòng

anhlp.sld@kontum.gov.vn

2

Trương Thị Tâm

Phó phòng

tamtt.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Tấn Duy

Chuyên viên

duyh.sld@kontum.gov.vn

VI

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 

1

Huỳnh Thị Mỹ Quý

Trưởng phòng

quyhtm.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó phòng

hangntt.sld@kontum.gov.vn

3

Hoàng Thị Hồng Nhung

Kế toán

nhunghth.sld@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Trần Thùy Dung

Kế toán

dungntt.sld@kontum.gov.vn

VII

Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

 

 

1

Trần Thế Vũ

Trưởng phòng

vutt.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Tiến

Phó phòng

tienntk.sld@kontum.gov.vn

3

Đường Việt Hoàn

Chuyên viên

hoandv.sld@kontum.gov.vn

4

Thái Kim Phượng

Chuyên viên

phuongtk.sld@kontum.gov.vn

VIII

Phòng Người có công

 

 

1

Phạm Châu Tuệ

Trưởng phòng

tuepc.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hạnh Trang

Phó phòng

trangnth.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Văn Thảo

Chuyên viên

thaolv.sld@kontum.gov.vn

4

Huỳnh Thị Bích Hà

Chuyên viên

hahtb.sld@kontum.gov.vn

5

Lê Thị Thu Thanh

Chuyên viên

thanhltt.sld@kontum.gov.vn

IX

Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

1

Trịnh Huy Đức

Trưởng phòng

ducth.sld@kontum.gov.vn

2

Bùi Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienbtt.sld@kontum.gov.vn

X

Thanh tra Sở

 

 

1

Nguyễn Văn Giỏi

Chánh thanh tra

gioinv.sld@kontum.gov.vn

2

Đặng Thanh Bình

Phó chánh thanh tra

binhdt.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên viên

binhntthanh.sld@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thái Bình

Chuyên viên

binhntthai.sld@kontum.gov.vn

B

Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội

I

Ban Giám đốc

 

 

1

Phạm Thị Lan

Giám đốc

lanpt.sld@kontum.gov.vn

2

Lâm Quốc Hùng

Phó giám đốc

hunglq.sld@kontum.gov.vn

II

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

1

Trần Văn Diệt

Trưởng phòng

diettv.sld@kontum.gov.vn

2

Lê Thị Hường

Phó phòng

huonglt.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhân viên

loanntt.sld@kontum.gov.vn

4

Phạm Thị Hòa

Văn thư

hoapt.sld@kontum.gov.vn

5

Phạm Thị Kiều Trang

Nhân viên

trangptk@kontum.gov.vn

III

Phòng Y tế PHCN

 

 

1

Lê Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

hanhlth.sld@kontum.gov.vn

2

Đỗ Thị Hương Loan

Phó phòng

loandth.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Thị Vinh

Nhân viên

vinhlt.sld@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nhân viên

thuongnth.sld@kontum.gov.vn

5

Trần Vân Khánh

Nhân viên

khanhtv.sld@kontum.gov.vn

6

Đường Thị Thanh Hoa

Nhân viên

hoadth.sld@kontum.gov.vn

IV

Phòng Quản lý CSĐT

 

 

1

Nguyễn Thị Tình

Trưởng phòng

tinhnthi.sld@kontum.gov.vn

2

Y Liên

Phó phòng

lieny.sld@kontum.gov.vn

V

Phòng Công tác xã hội

 

 

1

Lê Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

hanhlth.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nhân viên

thuongnth. sld@kontum.gov.vn

3

Đường Thị Thanh Hoa

Nhân viên

hoadth.sld@kontum.gov.vn

4

Trần Vân Khánh

Nhân viên

khanhtv.sld@kontum.gov.vn

5

Lê Thị Vinh

Nhân viên

vinhlt.sld@kontum.gov.vn

C

Trung tâm dịch vụ việc làm

I

Ban Giám đốc

 

 

1

Nguyễn Thị Nga

Giám đốc

ngant.sld@kontum.gov.vn

2

Huỳnh Anh Triết

Phó giám đốc

trietha.sld@kontum.gov.vn

II

Phòng Tổ chức-Hành chính

 

 

1

Nguyễn Thị Khánh Trang

Trưởng phòng

trangntk.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Giàu

Kế Toán Trưởng

giauntm.sld@kontum.gov.vn

3

Văn Công Danh

Nhân viên

danhvc.sld@kontum.gov.vn

III

Phòng Dịch vụ việc làm

 

 

1

Nguyễn Đức Kiêm

Trưởng phòng

kiemnd.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mộng Thường

Phó phòng

thuongntm.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Anh Đào

Nhân viên

daola.sld@kontum.gov.vn

4

Y Dương Na Ly

Nhân viên

lyydnl.sld@kontum.gov.vn

5

Vũ Thị Hồng Ngọc

Nhân viên

ngocvth.sld@kontum.gov.vn

IV

Phòng Thông tin thị trường LĐ

 

 

1

Nguyễn Hùng

Trưởng phòng

hungn.sld@kontum.gov.vn

2

Ngô Minh Cảnh

Nhân viên

canhnm.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương Nam

Nhân viên

namntpn.sld@kontum.gov.vn

4

Phạm Thị Thu Hường

Nhân viên

huongptt.sld@kontum.gov.vn

V

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

1

Phan Thanh Thuật

Phó phòng

thuatpt.sld@kontum.gov.vn

2

Hoàng Thị Kim Chi

Nhân viên

chihtk.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Trần Thùy Trang

Nhân viên

trangntt.sld@kontum.gov.vn

4

Võ Thị Thúy

Nhân viên

thuyvt.sld@kontum.gov.vn

5

Trương Thị Hạnh Ngân

Nhân viên

ngantth.sld@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thu Vi

Nhân viên

vintt.sld@kontum.gov.vn

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc