Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533

Danh bạ điện thoại

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I Lãnh đạo Sở    
1 A Kang Giám đốc Sở 0988.857.943
2 Nguyễn Trung Thuận Phó giám đốc Sở 0974.327.979
3 Nguyễn Thanh Tính Phó giám đốc Sở 0983.533.529
4 Bạch Thị Mân Phó giám đốc Sở 0935.134.555
II Hành chính - Tổng hợp    FAX:3862524
1 Huỳnh Thị Mỹ Quý Trưởng phòng 0976.730.405
2 Lê Văn Thương Phó trưởng phòng 0935.854.268
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Chuyên viên 0986.954.277
4 Hoàng Thị Hồng Nhung Kế toán 0912.457.579
5 Trần Văn Thịnh Chuyên viên 0919.330.801
6 Trương Thị Tâm Chuyên viên 0935.666.289
7 Nguyễn Đức Thời Chuyên viên 0902.751.085
8 Phạm Thị Thu Thủy Chuyên viên 0343.334.445
9 Hà Thị Kim Yến Chuyên viên 0782.636.777
10 Thái Thị Mỹ Hạnh Văn thư 0376.892.223
III Thanh tra     
1 Trần Thế Vũ Chánh thanh tra 0905.141.017
2 Đặng Thanh Bình Phó Chánh thanh tra 0905.458.447
3 Nguyễn Thị Thái Bình Phó Chánh thanh tra 0988.255.043
4 Võ Đình Long Thanh tra viên 0349.991.496
IV Trợ giúp xã hội và Giảm nghèo   FAX:38.628.86
1 Huỳnh Thị Kim Liên Trưởng phòng 0908.199.595
2 Nguyễn Thị Hạnh Trang Phó trưởng phòng 0935.367.575
3 Vũ Ngọc Thụ Chuyên viên 0962.446.479
4 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 0935.372.036
5 Nguyễn Thị Thanh Bình Chuyên viên 0985.929.985
V Phòng Người có công   -
1 Phạm Châu Tuệ Trưởng phòng 0905.178.196
2 Nguyễn Thị Thạo Phó trưởng phòng 0934.967.567
3 Lê Văn Thảo Chuyên viên 0982.478.017
4 Lê Thị Thu Thanh Chuyên viên 0916.460.371
5 Trần Thị Thùy Dung Chuyên viên 0987.449.408
6 Hoàng Thị Hằng Quản trang 0335.431.627
7 Lê Văn Phúc Quản trang 034.6662.406
VI Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp   FAX:3.864.222
1 Lê Phúc Ánh Trưởng phòng 0914.045.228
2 Nguyễn Thị Kim Tiến P.Chánh văn phòng 0984.193.127
3 Đường Việt Hoàn Chuyên viên 0913.337.585
4 Thái Thị Phượng Chuyên viên 0906.504.101
5 Huỳnh Thị Bích Thảo Chuyên viên 0901.924.547
6 Lê Tấn Duy Chuyên viên 0374.033.239
7 Nguyễn Văn Tân Chuyên viên 0326.233.887
VII Phòng Trẻ em, Bình đẳng giới, Phòng chống tệ nạn xã hội   -
1 Vũ Văn Đam Phó trưởng phòng 0909.558.477
2 Hoàng Thị Kim Hân Phó trưởng phòng 0905.246.163
3 Lý Trần Quốc Hương Chuyên viên 0983.893.771
4 Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên 0388.914.834
5 Bùi Thị Anh Vi Chuyên viên 0935.916.913
XI TT. Bảo trợ - Xã hội   Fax: 3.862.677
1 Phạm Thị Lan Giám đốc 0905.951.333
2 Lâm Quốc Hùng Phó giám đốc 0942.345.579
XII TT. Dịch vụ việc làm   FAX: 3.915.223
1 Nguyễn Thị Nga Giám đốc 0935.200.205
2 Huỳnh Anh Triết Phó giám đốc 0978.126.019

 

 

DANH SÁCH

TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

 A. Tổ chức:

1. Sở Lao động - thương binh và Xã hội: sld@kontum.gov.vn

2. Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội: ttbt.sld@kontum.gov.vn

3. Trung tâm dịch vụ việc làm:

3.1. ttdvvl.sld@kontum.gov.vn;

3.2.  vanthuttvl.sld@kontum.gov.vn

B. Cá nhân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

A

Sở Lao động - thương binh và Xã hội

I

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

A Kang

Giám đốc sở

akang.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thuận

Phó giám đốc sở

thuannt.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Tính

Phó giám đốc sở

tinhnt.sld@kontum.gov.vn

II

Hành chính - Tổng hợp

 

 

 

1

Huỳnh Thị Mỹ Quý

Trưởng phòng

quyhtm.sld@kontum.gov.vn

2

Lê Văn Thương

Phó trưởng phòng

thuonglv.sld@kontum.gov.vn

3

Trần Văn Thịnh

Chuyên viên

thinhtv.sld@kontum.gov.vn

4

Trương Thị Tâm

Chuyên viên

tamtt.sld@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

hangntt.sld@kontum.gov.vn

6

Hoàng Thị Hồng Nhung

Kế toán

nhunghth.sld@kontum.gov.vn

7

Thái Thị Mỹ Hạnh

Văn thư

hanhttm.sld@kontum.gov.vn

8

Nguyễn Đức Thời

Chuyên viên

thoind.sld@kontum.gov.vn

III

Trợ giúp xã hội và Giảm nghèo

 

 

 

1

Huỳnh Thị Kim Liên

Trưởng phòng

lienhtk.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hạnh Trang

Phó phòng

trangnth.sld@kontum.gov.vn

3

Vũ Ngọc Thụ

Nhân viên

thuvn.sld@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

huongnt.sld@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên viên

binhntthanh.sld@kontum.gov.vn

IV

Phòng Trẻ em, Bình đẳng giới, Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

 

1

Vũ Văn Đam

Phó trưởng phòng

damvv.sld@kontum.gov.vn

2

Hoàng Thị Kim Hân

Phó trưởng phòng

hanhtk.sld@kontum.gov.vn

3

Thao Thị Hà My

Chuyên viên

mytth.sld@kontum.gov.vn

4

Lý Trần Quốc Hương

Chuyên viên

huongltq.sld@kontum.gov.vn

5

Bùi Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienbtt.sld@kontum.gov.vn

6

Bùi Thị Anh Vi

Chuyên viên

vibta.sld@kontum.gov.vn

V

Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

1

Lê Phúc Ánh

Trưởng phòng

anhlp.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Tiến

Phó trưởng phòng

tienntk.sld@kontum.gov.vn

3

Đường Việt Hoàn

Chuyên viên

hoandv.sld@kontum.gov.vn

4

Thái Kim Phượng

Chuyên viên

phuongtk.sld@kontum.gov.vn

5

Huỳnh Thị Bích Thảo

Chuyên viên

thaohtb.sld@kontum.gov.vn

6

Lê Tấn Duy

Chuyên viên

duyh.sld@kontum.gov.vn

VI

Người có công

 

 

 

1

Phạm Châu Tuệ

Trưởng phòng

tuepc.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thạo

Phó trưởng phòng

thaont.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Văn Thảo

Chuyên viên

thaolv.sld@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Trần Thùy Dung

Chuyên viên

dungntt.sld@kontum.gov.vn

5

Lê Thị Thu Thanh

Chuyên viên

thanhltt.sld@kontum.gov.vn

VII

Thanh tra

 

 

 

1

Trần Thế Vũ

Chánh thanh tra

vutt.sld@kontum.gov.vn

2

Đặng Thanh Bình

Phó chánh thanh tra

binhdt.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thái Bình

Phó chánh thanh tra

binhntthai.sld@kontum.gov.vn

4

Võ Đình Long

Thanh tra viên

longvd.sld@kontum.gov.vn

B

Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội

I

Ban Giám đốc

 

 

 

1

Phạm Thị Lan

Giám đốc

lanpt.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Văn Quyền

Phó giám đốc

quyennv.sld@kontum.gov.vn

3

Lâm Quốc Hùng

Phó giám đốc

hunglq.sld@kontum.gov.vn

II

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

1

Trần Văn Diệt

Trưởng phòng

diettv.sld@kontum.gov.vn

2

Lê Thị Hường

Phó phòng

huonglt.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhân viên

loanntt.sld@kontum.gov.vn

4

Phạm Thị Hòa

Văn thư

hoapt.sld@kontum.gov.vn

5

Phạm Thị Kiều Trang

Nhân viên

trangptk@kontum.gov.vn

III

Phòng Y tế PHCN

 

 

 

1

Lê Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

hanhlth.sld@kontum.gov.vn

2

Đỗ Thị Hương Loan

Phó phòng

loandth.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Thị Vinh

Nhân viên

vinhlt.sld@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nhân viên

thuongnth.sld@kontum.gov.vn

5

Trần Vân Khánh

Nhân viên

khanhtv.sld@kontum.gov.vn

6

Đường Thị Thanh Hoa

Nhân viên

hoadth.sld@kontum.gov.vn

IV

Phòng Quản lý CSĐT

 

 

 

1

Nguyễn Thị Tình

Trưởng phòng

tinhnthi.sld@kontum.gov.vn

2

Y Liên

Phó phòng

lieny.sld@kontum.gov.vn

V

Phòng Công tác xã hội

 

 

1

Lê Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

hanhlth.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nhân viên

thuongnth. sld@kontum.gov.vn

3

Đường Thị Thanh Hoa

Nhân viên

hoadth.sld@kontum.gov.vn

4

Trần Vân Khánh

Nhân viên

khanhtv.sld@kontum.gov.vn

5

Lê Thị Vinh

Nhân viên

vinhlt.sld@kontum.gov.vn

C

Trung tâm dịch vụ việc làm

I

Ban Giám đốc

 

 

 

1

Nguyễn Thị Nga

Giám đốc

ngant.sld@kontum.gov.vn

2

Huỳnh Anh Triết

Phó giám đốc

trietha.sld@kontum.gov.vn

II

Phòng Tổ chức-Hành chính

 

 

 

1

Nguyễn Thị Khánh Trang

Trưởng phòng

trangntk.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Giàu

Kế Toán Trưởng

giauntm.sld@kontum.gov.vn

3

Văn Công Danh

Nhân viên

danhvc.sld@kontum.gov.vn

III

Phòng Dịch vụ việc làm

 

 

1

Nguyễn Đức Kiêm

Trưởng phòng

kiemnd.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mộng Thường

Phó phòng

thuongntm.sld@kontum.gov.vn

3

Lê Anh Đào

Nhân viên

daola.sld@kontum.gov.vn

4

Y Dương Na Ly

Nhân viên

lyydnl.sld@kontum.gov.vn

5

Vũ Thị Hồng Ngọc

Nhân viên

ngocvth.sld@kontum.gov.vn

IV

Phòng Thông tin thị trường LĐ

 

 

1

Nguyễn Hùng

Trưởng phòng

hungn.sld@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương Nam

Nhân viên

namntpn.sld@kontum.gov.vn

3

Phạm Thị Thu Hường

Nhân viên

huongptt.sld@kontum.gov.vn

4

Trần A Thái Bảo

Nhân viên

baotat.sld@kontum.gov.vn

V

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

1

Phan Thanh Thuật

Phó phòng

thuatpt.sld@kontum.gov.vn

2

Hoàng Thị Kim Chi

Nhân viên

chihtk.sld@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Trần Thùy Trang

Nhân viên

trangntt.sld@kontum.gov.vn

4

Võ Thị Thúy

Nhân viên

thuyvt.sld@kontum.gov.vn

5

Trương Thị Hạnh Ngân

Nhân viên

ngantth.sld@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thu Vi

Nhân viên

vintt.sld@kontum.gov.vn

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS