Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
THÔNG BÁO

Khám lọc đối tượng trẻ em bị các bệnh về mắt để phẫu thuật miễn phí năm 2017.

 

 

SỞ LĐ-TB&XH TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
      Số: 1902/SLĐTBXH-QBTTE
V/v phối hợp khám lọc đối tượng trẻ em bị các bệnh về mắt để phẫu thuật miễn phí năm 2017.
            Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:  Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thành phố

         

Tiếp theo Văn bản số 1577/SLĐTBXH-QBTTE ngày 17/10/2017 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc khảo sát đối tượng bị các bệnh về mắt để phẫu thuật miễn phí năm 2017; được sự thống nhất công tác phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thông báo đến Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung, cụ thể:

         

1. Đối tượng và quyền lợi được hưởng:

1.1. Đối tượng: Mọi trẻem dưới 16 tuổi bị mắc các bệnh, tật bẩm sinh tại mắt: đục thủy tinh thể, glocom, lác, sụp mi, hẹp khe mi, quặm mi...

 

1.2. Quyền lợi được hưởng:

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ chi phí ăn, đi lại và tiền phẫu thuật đối với bệnh nhân điều trị trong thời gian lưu trú tại bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với bệnh nhân thực hiện khám lọc lần 1 tại các huyện, thành phố và di chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh khám lọc lần 2 gia đình bệnh nhân tự túc các chi phí.

- Mọi đối tượng cần có thẻ Bảo hiểm y tế khi tham gia khám lọc và phẫu thuật để xác định các chi phí theo quy định.

2. Tổ chức khám lọc tại tuyến tỉnh:

- Thời gian khám lọc: 02 ngày 18-19/12/2017 (thứ 2, thứ 3),bắt đầu lúc 08h00.

- Địa điểm: Tại Phòng khám Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).

3. Đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thành phố:

- Để có cơ sở phân loại, chỉ định phẫu thuật các bệnh về mắt Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thành phố thông báo đến gia đình bệnh nhân khám lọc lần 1 tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố (danh sách 52 em đính kèm) và mọi đối tượng trẻ em khác bị các bệnh về mắt có nhu cầu đăng ký khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí về thời gian, địa điểm khám lọc tại tuyến tỉnh; quyền lợi được hưởng cho đối tượng và gia đình đối tượng tham gia khám lọc và phẫu thuật.

Lưu ý: thông báo đối tượng sự dụng thẻ Bảo hiểm y tế trong quá trình tham gia khám lọc và phẫu thuật miễn phí.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung đã nêu tại Văn bản số 1577/SLĐTBXH-QBTTE ngày 17/10/2017 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc khảo sát đối tượng bị các bệnh về mắt để phẫu thuật miễn phí năm 2017.

- Sau khi trẻ em tham gia khám sàng lọc lần 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (có chỉ định phẫu thuật), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổng hợp danh sách và có văn bản triệu tập các em đi phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em bị các bệnh về mắt được khám và phẫu thuật miễn phí; đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thành phố triển khai, thực hiện kịp thời./.                     

 

Nơi nhận:  

- Như trên;   

- CT, PCT HĐĐH Quỹ;           

- Phòng BVCSTE&BĐG;

- Lưu VT.(M15).                                                                                                              

                                                                     

  TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH QUỸ      

                    PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                            (Đã ký)

 

 

Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH

Nguyễn Ngọc Ánh

 

                                                                                                                     

 

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 14/12/2017 Lượt xem : 7960
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2