Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo năm 2021

Để kịp thời tổ chức, thực hiện tại cấp cơ sở; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn trực tuyến quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Lớp thứ nhất từ ngày 21-22/9/2021, điểm cầu cấp tỉnh tại Phòng họp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tầng 5 tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum và điểm cầu tại cấp huyện, xã của huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông. Lớp thứ hai, từ ngày 23-24/9/2021, điểm cầu cấp tỉnh tại Hội trường Bưu điện tỉnh Kon Tum và điểm cầu tại cấp huyện, xã thuộc huyện Ia H’Drai, Kon Rẫy, Sa Thầy, Kon Plông, thành phố Kon Tum với 235 đại biểu tham gia.

 

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Kế hoạch số 696/KH-UBND, ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 2499/LĐTBXH-VPQGGN ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo và Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021;
Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị nội dung về: (1) Triển khai Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. (2) Những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015) và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. (3) Quy trình rà soát theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 áp dụng cho năm 2021, theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. (4) Quy trình rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. (5) Phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và các mẫu biểu báo cáo theo 08 phụ lục đính kèm Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH này 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (6) Giải đáp những thắc mắc của địa phương về chuẩn nghèo, quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.
Qua đợt tập huấn, học viên sẽ áp dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào công việc thực tế tại địa phương, đặc biệt là hiểu được các quy định và thực hành được phương pháp tổ chức, bộ công cụ áp dụng cho công tác tham mưu, phối hợp tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại địa phương năm 2021 và giai đoạn 2022-2025.


Hình ảnh về 02 lớp tập huấn:


Toàn cảnh lớp tập huấn thứ nhất tại điểm cầu tỉnh


Toàn cảnh lớp tập huấn thứ hai tại điểm cầu tỉnh

Một số hình ảnh ở điểm cầu các huyện:


Huyện Tu Mơ Rông


Huyện Ia H’drai

Tin và ảnh: Nguyễn Hương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 27/09/2021 Lượt xem : 3230
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2