Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo và tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Kon Tum - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo và tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 từ ngày 09 - 23/11/2021 tại 20 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố.

Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021; Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cấp tỉnh - Trưởng đoàn cùng đại diện các Sở, ban, ngành Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (mời tham gia theo lịch kiểm tra tại địa bàn được phân công phụ trách); Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Lãnh đạo và Công chức thuộc Phòng Trợ giúp xã hội và Giảm nghèo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Nội dung đoàn kiểm tra: Đối với công tác giảm nghèo: Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản, kế hoạch của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong triển khai thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy, các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021; Công văn số 3322/UBND-KGVX ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới; Công văn số 3770/UBND-KGVX ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh;...). Cung cấp các văn bản, kế hoạch ban hành kèm theo. Công tác truyền thông, phối hợp, vận động, ưu tiên bố trí vốn, lồng ghép vốn, thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát tại từng cấp, đơn vị...
Đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành quyết định thành lập BCĐ, ban hành kế hoạch, công văn, hồ sơ, biểu mẫu,...; công tác tổ chức triển khai rà soát; cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan; về phương án rà soát; qui trình, quy mô rà soát; công tác tập huấn cho đội ngũ công chức và rà soát viên thực hiện rà soát tại cấp cơ sở; công tác tuyên truyền; tiến độ thực hiện theo kế hoạch của huyện và tỉnh; giám sát quy trình rà soát;... Các nội dung khác có liên quan (phát sinh nếu có).
Qua kiểm tra, về cơ bản, các huyện, thành phố đều có chuẩn bị các nội dung để làm việc với đoàn. Đối với công tác giảm nghèo: các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố đều ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021; đồng thời có các văn bản tăng cường các giải pháp giảm nghèo trong năm 2021. Đa số các địa phương thực hiện công tác truyền thông lồng ghép, phối hợp, vận động; ưu tiên bố trí vốn, lồng ghép vốn, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát tại từng cấp, đơn vị; các chính sách giảm nghèo được thực hiện đảm bảo nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đối với nội dung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các huyện, thành phố: năm 2021 là năm vừa thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg) để đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2021; đồng thời thực hiện rà soát chuẩn nghèo theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; với nhiều nội dung và biểu mẫu được thực hiện cùng một thời điểm; tuy nhiên công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cơ bản được thực hiện đảm bảo, đúng quy trình, quy định, cụ thể: Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, cấp huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, thành phố; Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin như: Đài phát thanh và truyền hình huyện, loa phát thanh, các cuộc họp thôn, xã, huyện... Tổ chức tập huấn trực tuyến công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 cho thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, xã; cán bộ thương binh xã hội cấp xã; cộng tác viên giảm nghèo cấp xã và đội ngũ rà soát viên ở các thôn, tổ (là thôn trưởng, ban quản lý thôn, là những người có kinh nghiệm về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, biết tiếng đồng bào DTTS trên địa bàn, am hiểu đặc điểm của địa phương…). Cung cấp các biểu mẫu, bộ công cụ phục vụ việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp xã theo đúng Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 25/9/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. Đến thời điểm kiểm tra, các địa phương đã thực hiện xong báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; thực hiện niêm yết công khai kết quả sơ bộ theo quy định; đang thực hiện kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát trước khi có báo cáo chính thức và thực hiện các bước theo quy trình rà soát quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin và ảnh: Nguyễn Hương.

Một số hình ảnh đoàn công tác làm việc tại các địa phương:


Đoàn làm việc tại huyện Kon Rẫy


Đoàn làm việc tại thị trấn Sa Thầy

Đoàn làm việc tại huyện Đắk Hà

Đoàn làm việc tại huyện Đắk Tô


Đoàn làm việc tại huyện Sa Thầy

Kiểm tra thực tế tại hộ gia đình thuộc xã Tân lập, Kon Rẫy


Kiểm tra thực tế tại hộ gia đình thuộc xã Đắk Tờ Re, Kon Rẫy

Kiểm tra thực tế tại hộ gia đình thuộc xã Đắk Dục, Ngọc Hồi

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 26/11/2021 Lượt xem : 2410
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh