Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phát huy và lan toả truyền thống đùm bọc, đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”,
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 – 2025; các Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy: Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2344/KH-UBND về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, các nội dung chính của Kế hoạch bao gồm: Huy động tập thể, cá nhân, gia đình có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất giúp đỡ các địa phương, cơ sở và hộ gia đình đăng ký thoát nghèo đạt mục tiêu thoát nghèo bền vững. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Phong trào thi đua. Đồng thời, có những việc làm thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân; trong tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa phương. Các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã có những việc làm thiết thực hỗ trợ các địa phương nghèo thực hiện Chương trình đạt mục tiêu đề ra. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua; xác định lộ trình và các giải pháp giảm nghèo bền vững, bố trí và huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo thoát nghèo, hộ cận nghèo thoát cận nghèo, vươn lên có mức sống trung bình, tăng hộ khá và hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo mới. Trong tổ chức thực hiện cần gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới cùng các phong trào thi đua khác và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Tập trung đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng phát triển với vùng khó khăn, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, khu vực rừng đặc dụng. Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; tiếp tục triển khai công tác giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo thông qua các nguồn quỹ do cơ quan, đơn vị mình quản lý. Thôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư thi đua đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, địa bàn khó khăn. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
Đồng thời đã đưa ra các giải pháp thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh: Căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo.
Tại Kế hoạch, cũng đã đề ra tiến độ thực hiện, cụ thể như sau:
1. Năm 2022: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giai đoạn 2022 - 2025: Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền.
3. Năm 2023: Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền.
4. Năm 2025: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu tổng kết Phong trào thi đua gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.
Như vậy, việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn tỉnh duy trì mức giảm 4%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 6- 8%/năm./.

Tổng hợp: Nguyễn Hương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/07/2022 Lượt xem : 2652
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh