Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Làm việc với đoàn kiểm tra cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum

Sáng này 14/11/2019, Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Kế hoạch 2315/KH-UBND, ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về Kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Quyết định 1083/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Thông báo số 158/TB-HĐ, ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC tỉnh Kon Tum năm 2019 về kiểm tra, chấm điểm CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hà Xuân Nguyên - Trưởng phòng Cải cải hành chính Sở Nội vụ tổ trưởng cùng các thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC.
Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Tính - Chánh văn phòng cùng đại diện các phòng chuyên môn của Sở.
Trong năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 3441/KH-UBND, ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2019; Kế hoạch 347/KH-UBND, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum Ban hành Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cụ thể: Kế hoạch số 130/KH-SLĐTBXH, ngày 26/12/2018 về Cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH, ngày 11/01/2019 về thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH, ngày 15/01/2019 về triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 43/KH-SLĐTBXH, ngày 22/4/2019 về Khắc phục hạn chế, khuyết điểm công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch 02/KH-SLĐTBXH, ngày 08/01/2019 về triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH, ngày 14/02/2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
Các kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức, bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện cải cách hành chính, các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở và các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; triển khai thực hiện kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định. Qua rà soát, tổng hợp, thống kê TTHC thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố . Trong đó, 106 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 22 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Thực hiện niêm yết công khai TTHC tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.
Kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ các TTHC: Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 428 hồ sơ TTHC. Trong đó đã giải quyết, trả kết quả 337 hồ sơ, 91 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết.
Công tác thực hiện TTHC thường xuyên được rà soát, tổng hợp và đánh giá kịp thời, nêu những ưu kuyết điểm, những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm việc giải quyết công việc dễ dàng hơn, đảm bảo đúng trình tự, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không gây phiền hà cho các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác. Góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở và nâng cao năng lực, chất lượng quản lý nhà nước của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở: Áp dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử iOffice trong hoạt động nội bộ của cơ quan; sử dụng ứng dụng chữ ký số, chứng thư số trong ban hành văn bản; sử dụng hộp thư điện tử công vụ để gửi và nhận văn bản; phát huy hiệu quả tính năng của các phần mềm công nghệ thông tin đã được triển khai. Sở đã nghiên cứu xây dựng và triển khai phần mềm "Quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa" tại Bộ phận Một cửa của Sở từ năm 2017 đến tháng 17/7/2019 và sáng kiến “ Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa sở Lao động-TB&XH”, năm 2018 được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Qua theo dõi triển khai, đánh giá phần mềm đã đạt được những kết quả khả quan, tiết kiệm thời gian nộp hồ sơ của cá nhân, tổ chức khi nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của đơn vị.
Áp dụng, duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở năm 2019.
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại Sở. Đoàn kiểm tra đề nghị Sở cần khắc phục những tồn tại trong thời gian tới như cập nhật đầy đủ, cụ thể các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử, hoàn thiện các phiếu kiểm soát hồ sơ, cập nhật trạng thái xử lý kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công tỉnh kịp thời góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại tỉnh Kon Tum./.
Tin bài: VP Sở

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/11/2019 Lượt xem : 1836
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh