Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
THANH TRA - KIỂM TRA

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Lao động - TB&XH năm 2020.

Thông báo số 108/TB-SLĐTBXH, ngày 30/12/2019 về thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum năm 2020.

Tải nội dung Thông báo: Tại đây

UBND TỈNH KON TUM

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH

________________________

Số: 108/TB-SLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày  30 tháng 12 năm 2019

                                                           

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

tỉnh Kon Tum năm 2020

 
 

 

 


            Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiếp công dân;.

          Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/8/2015 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, về việc ban hành Nội quy và Quy chế tiếp công dân,

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng, năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

1. Ngày, thành phần tiếp:

 

TT

Thứ

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

1

15/01/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

2

Hai

17/02/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

3

Ba

16/3/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

4

15/4/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

5

Sáu

15/5/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

6

Hai

15/6/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

7

15/7/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

8

Hai

17/08/2020

A Kang

Nguyễn Văn Giỏi

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

9

Ba

15/09/2020

A Kang

Đặng Thanh Bình

Giám đốc Sở

Phó.Chánh Thanh tra Sở

10

Năm

15/10/2020

A Kang

Đặng Thanh Bình

Giám đốc Sở

Phó.Chánh Thanh tra Sở

11

Hai

16/11/2020

A Kang

Đặng Thanh Bình

Giám đốc Sở

Phó.Chánh Thanh tra Sở

12

Ba

15/12/2020

A Kang

Đặng Thanh Bình

Giám đốc Sở

Phó.Chánh Thanh tra Sở

2. Địa điểm tiếp: Phòng Tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 292 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

                       Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở; Thanh tra Sở tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các buổi tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp Luật. Riêng trường hợp Giám đốc Sở bận họp, đi công tác, công việc riêng, đột xuất thì uỷ quyền Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở vắng, Phó Chánh Thanh tra Sở trực thay.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum thông báo để quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và công dân được biết./.

                                                                       

Nơi nhận:      

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thanh tra tỉnh (biết);

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;

- Đăng trang thông tin của Sở;

- Niêm yết tại bảng thông báo Sở

- Lưu VP, TTr.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Ánh

 

          

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 30/12/2019 Lượt xem : 4248
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc