Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

 Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3167/UBND-TTHCC ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT và hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3079/VP-TTHCC ngày 29/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 77/KH-SLĐTBXH ngày 05/10/2021 về triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch số 77/KH-SLĐTBXH ngày 05/10/2021 về triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính với một số nội dung cơ bản như sau:
Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các TTHC đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân (UBND) hoặc Chủ tịch UBND cấp xã.
Triển khai rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp: Cấp Trung ương (Chính phủ, TTCP, cấp Bộ,...), cấp tỉnh, cấp huyện theo ngành, lĩnh vực quản lý trừ đi các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong 3 năm (từ năm 2018 đến năm 2020). Đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính được giao rà soát.
* Các phương án phân cấp
Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ: Điều chỉnh thẩm quyền giải quyết cho Thủ tướng Chính phủ; Phân công cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Phân cấp cho UBND cấp tỉnh.
Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ: Phân công cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phân cấp cho UBND cấp tỉnh.
Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan và các tổ chức, đơn vị trực thuộc: Phân cấp cho thủ trưởng các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan; Phân cấp cho địa phương (UBND/Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh...).
Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Phân cấp cho Giám đốc sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc sở, ngành cấp tỉnh; Phân cấp cho UBND/chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.
Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Phân cấp cho Trưởng phòng/đơn vị thuộc UBND cấp huyện; Phân cấp cho UBND/chủ tịch UBND cấp xã.
Giao phòng Hành chính-Tổng hợp chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực hiện rà soát hoàn thành trước 24/10/2021 và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh theo quy định. Chi tiết kế hoạch tại đây.

Tin bài: Văn Thịnh

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 11/10/2021 Lượt xem : 3570
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2