Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BÌNH ĐẲNG GIỚI - VSTBPN

Hội nghị Sơ kết giai đoạn I (2011-2015) thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới

 Sáng ngày 30/12/2015, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2011-2015) thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Được sự ủy quyền của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 
Những năm qua, công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm; đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, cụ thể như: Kế hoạch số 1533/KH-UBND, ngày 09/9/2011 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 1535/KH-UBND, ngày 09/9/2011, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP, ngày 01/12/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,…
Bộ máy làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động có chất lượng. Nhận thức của hệ thống chính trị, của xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về bình đẳng giới được nâng cao. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục về giới, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới đã được tăng cường thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng.
 
Đồng chí Blong Tiến - TUV, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN giai đoạn 2011-2015. 
Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới cơ bản đạt kế hoạch đề ra; trong đó một số chỉ tiêu về lĩnh vực chính trị; lao động, việc làm; giáo dục và đào tạo,... vượt kế hoạch cả giai đoạn. Cụ thể:
- Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020: 19,16%[1], tăng 2,47% so với nhiệm kỳ trước.
- Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016: 31,31%[2] (cao hơn 1,31% so với chỉ tiêu của trung ương);
- Tỷ lệ phụ nữ được tạo việc làm mới hàng năm cho mỗi giới: 45% (đạt 112,5% so với kế hoạch);
- Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật: 44,50% (đạt 178% so với kế hoạch);
- Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn: 94% (đạt 104,44% so với kế hoạch),..
Đ/c Bùi Thái Trọng – Phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy và đ/c Y Phương – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể được khen thưởng
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện một số nội dung sau:
Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Kon Tum, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện KonPlong. Các báo cáo đều nêu ra được bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
- Sở Lao động – Thương binh và xã hội:Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn tỉnh; hằng năm trên cơ sở Kế hoạch của giai đoạn và nguồn kinh phí được giao, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; hướng dẫn, thanh - kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch hành động; Tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – TB&XH và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đưa các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và 5 năm; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố lập dự toán ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.
- Các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các mục tiêu của Chiến lược: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm để thực hiện công tác bình đẳng giới đạt hiệu quả; bố trí đủ nguồn lực (con người, kinh phí) để thực hiện công tác bình đẳng giới theo quy định hiện hành; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi quản lý hoặc được phân công.
- UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn II (2016-2020); quan tâm lồng ghép các nguồn lực của địa phương vào chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu đã đề ra; quan tâm xem xét, bố trí cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan; căn cứ vào Kế hoạch hành động của tỉnh, của huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, đưa vào nghị quyết của cấp ủy, bố trí nguồn lực để thực hiện đạt hiệu quả công tác bình đẳng giới tại địa phương.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các tổ chức thành viên: Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân tham gia các hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và các chương trình khác có liên quan; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015.
 

Nga Nguyễn- VPS

 [1] Trong đó, cấp tỉnh 8/54 đồng chí , cấp huyện, thành phố 87/510 đồng chí , cấp xã, phường, thị trấn: 372/1451.
[2] Trong đó: Đại biểu Quốc hội 2/6 đồng chí, chiếm 33,33%; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 17/50 đồng chí, chiếm 34,00%; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 86/279 đồng chí, chiếm 30,82%; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 653/2410 đồng chí, chiếm 27,09%.

 

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 6125
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh