Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BÌNH ĐẲNG GIỚI - VSTBPN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và VSTBPN trong tình hình mới

Nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

 

Ảnh minh họa

       Ngày 28 tháng 01 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 178/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”, với các nội dung sau:

          1. Nội dung các hoạt động:

          - Tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

          - Tăng cường tham mưu việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật.

          - Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo.

          - Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách đặc thù đối với phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số; hoàn thiện và triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu bạo lực, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh.

          - Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tổ chức liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ từ trung ương đến địa phương. Bố trí nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng gii.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

          2. Phân công thực hiện:

          * Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

          - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, vùng miền.

          - Tổ chức đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban CEDAW về báo cáo Công ước CEDAW lần thứ 7&8 của Việt Nam.

          - Xây dựng và trình ban hành Đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

          - Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành; hướng dẫn lồng ghép giới trong các lĩnh vực; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ Trung ương đến địa phương.

          * Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam:

          - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan trong việc đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo. Trước mắt, cần tích cực, chủ động tham mưu triển khai các chương trình phối hợp liên ngành nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 mà Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đề ra; đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lp nhân dân.

          - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, ngành và địa phương; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng các chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

          * Bộ Nội vụ:

          - Tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định.

          - Xây dựng, tổ chức triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.

          * Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát, sửa đổi Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia cho phù hp với tình hình thực tế.

          * Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đy mạnh hoạt động thông tin về bình đẳng giới; thí điểm triển khai Bộ chỉ số về giới trong truyền thông tại một số cơ quan truyền thông, báo chí cấp Trung ương và địa phương để tiến tới hoàn thiện và áp dụng chính thức Bộ chỉ số này trong hệ thống các cơ quan của ngành; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực truyền thông về giới cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác truyền thông tại hệ thống phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

          * Bộ Tư pháp: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo quy định tại Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật có liên quan.

          * Bộ Y tế: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

          * Bộ Công an: Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống mua bán người.

          * Ủy ban Dân tộc: Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

          *  Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Tích cực phối hp với các Bộ, ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

          * Đề nghị Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam: Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình.

          * Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình:

          - Tiếp tục tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

          - Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

          - Bố trí kinh phí, đồng thời chủ động, tích cực huy động các nguồn lực khác để đảm bảo triển khai hiệu quả công tác này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

                                                                                 Tổng hợp: Ngọc Kiên

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 14/06/2016 Lượt xem : 7648
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh