Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 203-TB/TU ngày 10-5-2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 2097/UBND-KGVX ngày 23 tháng 6 năm 2021 về tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung: Rà soát, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Ưu tiên đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tạo điều kiện cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động người dân tộc thiểu số làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, hỗ trợ điều kiện sinh kế tạo việc làm tại chỗ gắn với chuỗi giá trị. Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng; nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình; thu hồi, luân chuyển trong cộng đồng một phần chi phí hỗ trợ hoặc vật nuôi (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) phù hợp với từng dự án và điều kiện cụ thể của từng đối tượng được hỗ trợ, nhằm nhân rộng dự án cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác được tham gia. Tiếp tục đổi mới trong công tác giảm nghèo đa chiều trên tinh thần kế thừa giai đoạn 2016-2020; phát huy sự tích cực, chủ động của các đơn vị, địa phương trong huy động nguồn lực, trong triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để đảm bảo các hoạt động của chương trình phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm xóa bỏ triệt để các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống của người dân; nâng cao nhận thức không trông chờ ỷ lại, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.
Các Sở, ngành được phân công triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách, dự án, tiểu dự án thuộc Đề án Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều (tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum): Thường xuyên phối hợp, theo dõi, bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện; kịp thời phát hiện, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn báo cáo, đề xuất gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trên cơ sở kết quả rà soát về thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân chính dẫn đến nghèo của từng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quản lý để có giải pháp cụ thể, phù hợp giúp các hộ sớm vươn lên, thoát nghèo bền vững.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ các nguồn lực giúp người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; kiến nghị kịp thời (nếu phát hiện có sai sót, bất cập) để các đơn vị, địa phương có liên quan biết, khắc phục.

Tổng hợp: Nguyễn Hương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 28/06/2021 Lượt xem : 3671
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết