banner
Thứ 2, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Danh sách quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23-5-2024
Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh. http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-223-2024.pdf

Quyết định 154/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
  http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-154-2024.pdf

Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội; Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-76-2024.pdf

Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh
vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-03-2024.pdf

Quyết định 633/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Trẻ em; Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-633-2023.pdf

Quyết định 519/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-519-2023.pdf

Quyết định 254/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-254-2023.pdf

Quyết định 240/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-240-2023.pdf

Quyết định 193/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực việc làm; bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-193-2023.pdf

Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-127-2023.pdf

Quyết định 403/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-403-2022.pdf


Quyết định 277/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDUB-277-2022.pdf

Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDCT-72-2022.pdf

Quyết định 685/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDUB-685-2021.pdf

Quyết định 636/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDUB-636-2021.pdf

Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDUB-588-2021.pdf

Quyết định 412/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn,vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

http://kontumvpub.gov.vn/VanBanPhapLuat/QDUB-412-2021.pdf

Quyết định 380/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=12107

Quyết định 304/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
http://kontumvpub.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=11904
Số lượt xem:38

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens An toàn không gian mạng (18-11-2021)
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


149015 Tổng số người truy cập: 1161 Số người online:
TNC Phát triển: