banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024

10-4-2024

10-4-2024

27-3-2024

29-2-2024

Quyết định số 421/QĐ-SLĐTBXH, ngày 01/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây 

2-3-2023

Quyết định số 420/QĐ-SLĐTBXH, ngày 01/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

2-3-2023

Kèm theo Quyết định số 214/QĐ-SLĐTBXH, ngày 03/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Chương trình hành động của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

 

6-2-2023

Quyết định số 27/QĐ-UBND(CT), ngày 19/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

3-2-2023

Quyết định số 141/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

19-1-2023

Quyết định số 135/QĐ-SLĐTBXH, ngày 13/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

13-1-2023

Quyết định số 134/QĐ-SLĐTBXH, ngày 13/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

13-1-2023

Quyết định số 96/QĐ-SLĐTBXH, ngày 11/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

Xem nội dung Biểu mẫu kèm theo: Tại đây

13-1-2023

Quyết định số 3117/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

9-1-2023

Quyết định số 64/QĐ-SLĐTBXH, ngày 06/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây 

9-1-2023

Quyết định số 59/QĐ-SLĐTBXH, ngày 06/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

9-1-2023

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND, ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: 
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định: 
Tại đây

 

29-12-2022

Quyết định số 2545/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15/10/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

7-12-2022

Quyết định số 2545/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15/10/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

24-10-2022

Quyết định số 2366/QĐ-SLĐTBXH, ngày 26/9/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách chi năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

24-10-2022

Quyết định số 2365/QĐ-SLĐTBXH, ngày 26/9/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách chi năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

24-10-2022

Quyết định số 2544/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15/10/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

24-10-2022

Quyết định số 1974/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16/08/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

24-10-2022

Quyết định số 1973/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16/08/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

24-10-2022

Quyết định số 1973/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16/08/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây

Xem nội dung Phụ lục Quyết định: Tại đây

16-8-2022

Kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-SLĐTBXH, ngày 13/7/2022 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh vàXã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Quyết định:
Tại đây

25-7-2022

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96509 Tổng số người truy cập: 316 Số người online:
TNC Phát triển: