banner
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024

Ngày 07/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23 -CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh.

12-3-2024

Báo cáo số 347/BC-SLĐTBXH, ngày 14/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Xem nội dung báo cáo: Tại đây

28-12-2022

Thông báo số 110/TB-SLĐTBXH, ngày 27/12/2022 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023.
Xem nội dung Thông báo: Tại đây 

28-12-2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung Quyết định: Tại đây

Nội dung Quy chế: Tại đây

23-12-2022

Kết luận s 04/KL-SLĐTBXH, ngày 18/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đắk Hà.

Xem nội dung Kết luận: Tại đây

21-11-2022

Kèm theo Kế hoạch số 2853/KH-UBND, ngày 30/8/2022 UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động -Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung KH 2853: Tại đây

Xem nội dung Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH: Tại đây     Quyết định 212/QĐ-TTg: Tại đây

 

13-9-2022

 Kèm theo Quyết định số 793/QĐ-SLĐTBXH, ngày 02/11/2021 của Sở Lao động - TB&XH về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư công vụ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

20-6-2022

Kết luận sô 03/KL-SLĐTBXH, ngày 13/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Xem nội dung Kết luận: Tại đây.

13-6-2022

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC, ngày 29/12/2021 của Thanh tra Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực pháp luật lao động đối với Công ty Cổ phần thủy điện Minh Phát.

Nội dung Quyết định: Tại đây.

11-2-2022

Kết luận thanh tra về việc thanh tra Hành chính, thanh tra trách nhiệm trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum. 

Xem nội dung kết luận: Tại đây.

8-2-2022

Kết luận số 02/KL-SLĐTBXH, ngày 25/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Nội dung Kết luận: Tại đây

25-10-2021

Thông báo số 129/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo thống nhất nội dung đăng ký Thỏa ước lao động tập thể của Công ty Cổ phần đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo.
Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 128/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei.
Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 127/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tu Mơ Rông.
Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 126/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ngọc Hồi.
Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 125/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Tô.
Nội dung thông báo: Tại đây.

 

8-9-2021

Thông báo số 124/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kon Rẫy.
Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 123/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kon Plong.

Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 122/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện các kiến nghị thanh tra tại Phòng Lao động-TB&XH TP Kon Tum.
Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 121/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH về việc Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện các kiến nghị thanh tra tại Phòng Lao động-TB&XH huyện Tu Mơ Rông.

Nội dung thông báo: Tại đây.

8-9-2021

Thông báo số 108/SLĐTBXH-TB, ngày 03/8/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thông báo kết quả kiểm tra thực hiện các kiến nghị thanh tra tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Hà.

Nội dung Thông báo: Tại đây 

5-8-2021

Thông báo số 102/SLĐTBXH-TB, ngày 27/7/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô.

Nội dung Thông báo: Tại đây.

28-7-2021

Thông báo số 101/SLĐTBXH-TB, ngày 26/7/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi.

Nội dung Thông báo: Tại đây.

28-7-2021

Thông báo số 100/SLĐTBXH-TB, ngày 21/7/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh.

Nội dung Thông báo: Tại đây.

28-7-2021

Thông báo số 99/SLĐTBXH-TB, ngày 21/7/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Sa Thầy.

Nội dung Thông báo: Tại đây.

28-7-2021

Trang sau
article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:30/2012/TTLT Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư Ngày ban hành:1/1/1900
Số:NGHỊ ĐỊNH Ngày ban hành:1/1/1900
Số:70/2008/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:55/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:48/2009/NĐ-CP Ngày ban hành:1/1/1900
Số:CHỈ THỊ Ngày ban hành:1/1/1900
Hinh Anh
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


96498 Tổng số người truy cập: 289 Số người online:
TNC Phát triển: