banner
Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 2023
14-3-2023

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại Điểm cầu của tỉnh (Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum) có Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Đồng chí A Kang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Đồng chí A Kang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại Điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

  

Quang cảnh Hội nghị tại Điểm cầu tỉnh

  

Đồng chí A Kang - Giám đốc Sở, phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, thương binh và xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (2) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh năm 2022; (3) Báo cáo đánh giá sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến tham gia của đại biểu các sở ngành, địa phương về những nội dung còn gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tại Hội nghị

 

 Đồng chí Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2022, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch được giao như: Tổng số lao động được tạo việc làm trong năm là 7.019/5.800 lao động, đạt 121% chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55,7%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp là 11,85%, đạt 100,25% kế hoạch; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 4,46% đạt 111,5% kế hoạch ... Công tác lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp triển khai kịp thời. Các chế độ, chính sách, dự án ưu đãi đối với người có công cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 2521/KH-UBND, ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hằng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hiệu quả chưa cao, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; công tác hướng dẫn tặng quà 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ có một số đơn vị do nhầm lẫn giữa quà Chủ tịch nước và quà của tỉnh nên cấp trùng; trong quá trình triển khai thực hiện chính sách còn có nhầm lẫn dẫn đến sai sót trong việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng khác (là đối tượng Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại một số địa phương (Huyện Sa Thầy, huyện Đăk Hà, huyện Đăk Tô, huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum). Năm 2022 là năm đầu triển khai thực hiện nhiều Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025, có nhiều quy định, chính sách mới nên việc tiếp cận, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện từ Trung ương đến cơ sở gặp khó khăn. Các chương trình có quá nhiều dự án, tiểu dự án thành phần; chính sách cơ chế thực hiện khác nhau, nên việc lồng ghép gặp khó khăn, nguồn lực bị dàn trải...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương trong thời gian tới cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội trong năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, đó là: Phối hợp thực hiện việc thu hồi kinh phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023; triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực theo quy định; quan tâm công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, công tác bình đẳng giới, công tác phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp làm tốt công tác định hướng, phân luồng giáo dục nghề nghiệp; tăng cường thông tin tuyên truyền các chế độ, chính sách đến Nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách, các nguồn tài trợ ... để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023.

 

 Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Đồng chí A Kang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Y Ngọc và các ý kiến tham gia của đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời kết luận một số nội dung đề nghị các ngành và địa phương phối hợp thực hiện trong thời gian tới như sau:

(1) Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền; triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

(2) Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đã ban hành tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về lao động, người có công và xã hội. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; công tác chuyển đổi số.

(3) Tập trung triển khai, thực hiện các chế độ chính sách của đối tượng người có công kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Tham mưu thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

(4) Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 4% trong năm 2023. Phối hợp thu hồi kinh phí thực hiện không đúng Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(6) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bình đẳng giới; công tác phòng chống tệ nạn xã hội, rà soát chặt chẽ các đối tượng cai nghiện ma túy trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Lê Thương

Số lượt xem:633

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tầng 5, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Kon Tum..
Điện thoại: 0260.3862524; Fax: 0260.3862524; Email: soldtbxh-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


217924 Tổng số người truy cập: 615 Số người online:
TNC Phát triển: